O nás

Slovenská lakrosová federácia (SLF) je občianske združenie s právnou subjektivitou, registrované na MV SR pod č. 1-900/90-22509, ktoré vzniklo dňa 24.10.2003.

SLF je riadnym členom Európskej lakrosovej federácie (ELF) a tiež medzinárodnej lakrosovej federácie (FIL), ktorých pravidlá, smernice a rozhodnutia sú pre SLF záväzné a musia byť rešpektované všetkými jej členmi. V SLF sú združené lakrosové kluby a právnické osoby, ktoré majú záujem o rozvoj lakrosu na Slovensku.

Poslaním SLF je poskytovať všestrannú starostlivosť o rozvoj lakrosu na Slovensku, vytvárať podmienky pre jeho rozvoj. Pod pojmom “lakros” sú v platných stanovách SLF myslené nasledujúce športy:

 • Interkros
 • Field lakros
 • Box lakros
 • Ženský lakros
 • a všetky jeho obdoby a napodobneniny odvodené od pôvodného indiánskeho lakrosu Bagattaway

Základné informácie o SLF

Názov: Slovenská lakrosová Federácia
Sídlo: Baltská 5, 821 07 Bratislava
IČO: 30 853 427

Členská základňa k 01.01.2014

Registrovaní hráči: 213
Registrované kluby: 5
Tréneri: 6

Hlavné činnosti SLF

 • Vypracováva a schvaľuje koncepciu rozvoja lakrosu v Slovenskej republike.
 • Zriaďuje kluby na území Slovenskej Republiky, vrátane ich materiálno-technického zabezpečovania.
 • Zodpovedá a zabezpečuje za štátnu reprezentáciu Slovenskej republiky a jej medzinárodný styk.
 • Organizuje medzinárodné lakrosové súťaže.
 • Zastupuje svojich členov v medzinárodných organizáciách.
 • Zabezpečovanie odborného vzdelávanie trénerov, rozhodcov a iných špecializovaných skupín členskej základne,
 • Podporuje rozvoj lakrosu vo všetkých jeho kategóriách dospelí (muži, ženy), deti a mládež.
 • Schvaľuje systém a štruktúru súťaží, riadi športovo-technickú činnosť a vydáva licenčný, prestupný a disciplinárny poriadok.

Organizačná štruktúra SLF

 • Snem
 • Výkonný výbor na čele s prezidentom
 • Revízor
 • Kancelária
 • Orgány SLF

Najvyšším orgánom SLF je Snem, ktorý sa schádza raz za jeden rok.

Snem tvoria:

 • Členovia SLF
 • Delegáti klubov

Snem zvoláva Výkonný výbor SLF.

Výkonný výbor (VV):

 • Na čele VV je prezident.
 • VV je štatutárnym orgánom SLF.
 • VV má najmenej 3 členov.
 • Funkčné obdobie VV sú 4 roky.

Revízor:

 • Kontrolný orgán.

Kancelária:

 • Odborný, výkonný a technický útvar výkonného výboru.