O nás

Slovenská lakrosová federácia (SLF) je občianske združenie s právnou subjektivitou, registrované na MV SR pod č. 1-900/90-22509, ktoré vzniklo dňa 24.10.2003.

SLF je riadnym členom Európskej lakrosovej federácie (ELF) a tiež World Lacrosse (WL), ktorých pravidlá, smernice a rozhodnutia sú pre SLF záväzné a musia byť rešpektované všetkými jej členmi. V SLF sú združené lakrosové kluby a právnické osoby, ktoré majú záujem o rozvoj lakrosu na Slovensku.

Poslaním SLF je poskytovať všestrannú starostlivosť o rozvoj lakrosu na Slovensku, vytvárať podmienky pre jeho rozvoj. Pod pojmom “lakros” sú v platných stanovách SLF myslené nasledujúce športy:

 • Interkros
 • Field lakros
 • Box lakros
 • Sixes lakros
 • Ženský lakros
 • a všetky jeho obdoby a napodobneniny odvodené od pôvodného indiánskeho lakrosu Bagattaway

Základné informácie o SLF

Názov: Slovenská lakrosová Federácia
Sídlo:  Jarabinková 18878/6B, 82109, Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
IČO: 30 853 427

Členská základňa k 01.01.2014

Registrovaní hráči: 213
Registrované kluby: 5
Tréneri: 6

Hlavné činnosti SLF

 • Vypracováva a schvaľuje koncepciu rozvoja lakrosu v Slovenskej republike.
 • Zriaďuje kluby na území Slovenskej Republiky, vrátane ich materiálno-technického zabezpečovania.
 • Zodpovedá a zabezpečuje za štátnu reprezentáciu Slovenskej republiky a jej medzinárodný styk.
 • Organizuje medzinárodné lakrosové súťaže.
 • Zastupuje svojich členov v medzinárodných organizáciách.
 • Zabezpečovanie odborného vzdelávanie trénerov, rozhodcov a iných špecializovaných skupín členskej základne,
 • Podporuje rozvoj lakrosu vo všetkých jeho kategóriách dospelí (muži, ženy), deti a mládež.
 • Schvaľuje systém a štruktúru súťaží, riadi športovo-technickú činnosť a vydáva licenčný, prestupný a disciplinárny poriadok.

Organizačná štruktúra SLF

 • Snem
 • Výkonný výbor na čele s prezidentom
 • Revízor
 • Kancelária
 • Orgány SLF

Najvyšším orgánom SLF je Snem, ktorý sa schádza raz za jeden rok.

Snem tvoria:

 • Členovia SLF
 • Delegáti klubov

Snem zvoláva Výkonný výbor SLF.

Výkonný výbor (VV):

 • Na čele VV je prezident.
 • VV je štatutárnym orgánom SLF.
 • VV má najmenej 3 členov.
 • Funkčné obdobie VV sú 4 roky.

Revízor:

 • Kontrolný orgán.

Kancelária:

 • Odborný, výkonný a technický útvar výkonného výboru.

Úspechy

2003 Bola založená Slovenská Lakrosová Federácia (SLF)
2008 Účasť mužskej reprezentácie na ME vo Field lakrose, Lahti (Fínsko), 12. miesto
2010 Bola založená Slovenská Lakrosová Liga (SLL)
2010 Účasť mužskej reprezentácie na MS vo Field lakrose, Manchestri (Anglicko), 17. miesto
2010 Bol založený prvý ženský lakrosový tím na Slovensku
2011 Účasť mužskej reprezentácie na MS v Box lakrose, Praha (Česká republika), 8. miesto
2012 Účasť mužskej reprezentácie na ME vo Field lakrose, Amsterdame (Holandsko), 12. miesto
2014 Účasť mužskej reprezentácie na MS vo Field lakrose, Denveri (USA), 26. miesto
2016 Účasť mužskej reprezentácie na ME vo Field lakrose. Budapešti (Maďarsko), 22. miesto
2018 Účasť mužskej reprezentácie na MS vo Field lakrose, Netanya (Izrael), 23. miesto
2019 Účasť mužskej reprezentácie na MS v Box lakrose, Langley,BC (Kanada), 13. miesto
2021 Účasť mužskej repre. na European Lacrosse Challenge vo Wroclave (Poľsko), 2. miesto
2022 Účasť mužskej reprezentácie na ME v Box lakrose, Hannover (Nemecko), 5. miesto